REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELLISSIMA

obowiązuje od 25.05.2018

I. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM BELLISSIMA. UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE POJĘCIA OZNACZAJĄ:

 1. SPRZEDAWCA – Salon Piękności "Bellissima" Beata Chrząstek, ul. Zagórska 22 lok 22, 25-355 Kielce o numerze NIP 959 003 39 78 oraz regon 260024619 nr telefonu: 660 482 345, adres e-mail: sklep@bellissima.net.pl
 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży.
 3.  KONTO (KONTO UŻYTKOWNIKA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach.
 4. SKLEP INTERNETOWY – Sklep internetowy Bellissima prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://bellissima.net.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 6. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego oraz zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Sprzedaż produktów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219), a także podlega jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Obsługa Sklepu internetowego będzie kontaktować się z Klientem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta podczas rejestracji.
 4. Klient może kontaktować się z obsługą Sklepu internetowego za pomocą: 
  • telefonu nr 660 482 345 w godz. 9.00 – 19.00,
  • poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@bellissima.net.pl,
  • adresu korespondencyjnego: Salon Piękności "Bellissima" Beata Chrząstek, 
   ul. Zagórska 22 lok 22, 25-355 Kielce.

 III SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA – WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Ceny towarów i usług znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto. Niezależnie od ceny towaru, Klient ponosi koszt dostawy towaru zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu.
 2. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 3. W trakcie składania zamówienia należy wskazać dane niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy. Do momentu złożenia zamówienia Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 4. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE". Klient poprzez kliknięcie tego przycisku zobowiązuje się do zapłaty ceny towaru oraz kosztów dostawy w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści zamówienia. Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy realizacji zamówienia w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia towaru przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści zamówienia.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu internetowego.
 7. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu. W szczególnych przypadkach telefonicznie. Zamówienia niepotwierdzone nie zostaną zrealizowane.
 8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 10. Formy płatności:
  • Płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe - jako potwierdzenie złożenia zamówienia, Klient otrzymuje automatycznie e-mail zawierający m.in. dane niezbędne do dokonania przelewu. Przesyłka zostanie wysłana, gdy pieniądze wpłyną na konto Sklepu. Właścicielem konta jest firma: Salon Piękności BELLISSIMA Beata Chrząstek ul. Zagórska 22 lok. 22, 25-355 Kielce ; numer  konta bankowego to: 81 1050 1416 1000 0022 9461 6574 (ING).
  • Płatność On-line - za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
  • Płatność za pobraniem - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi, kurierowi lub w urzędzie pocztowym.
  • Odbiór osobisty - zapłata za towar jest uiszczana gotówką w Salonie Piękności BELLISSIMA
 11. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. Szczegółowy cennik jest na stronie "koszt dostawy".
 12. Zakupiony towar jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty w ciągu 3 - 7 dni roboczych lub po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta w przypadku wysyłki płatnej przy odbiorze.
 13. Standardowym dowodem zakupu jest paragon. Na życzenie klienta wystawiamy również fakturę VAT. W tym celu należy przy składaniu zamówienia w uwagach poinformować nas o tym fakcie, a w danych rejestracyjnych podać dane do wystawienia faktury (włącznie z nr NIP).

 IV. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. W przypadku reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym Bellissima.
 2. Dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji pod adres wskazany przez sprzedawcę. Proszę dołączyć paragon. Nie przyjmujemy przesyłek płatnych przy odbiorze.
 3. Reklamacje towarów, rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru od Klienta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Klient odsyła towar na własny koszt. Koszt zostanie zwrócony Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot kosztów wysyłki, to równowartość pocztowej przesyłki ekonomicznej. Koszt powyżej tej wysokości (np. wysyłka kurierem), ponosi Klient.
 4.  Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa, sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu i koszt odesłania produktu do sklepu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie internetowym towary do wyboru.
 5.  Zgodnie z Ustawą, klient ma prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od jego otrzymania. My wydłużamy ten okres do 30 dni.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  • dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczania towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
 7. Zwrot pieniędzy (przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub innego za wyraźną zgodą  kupującego) następuje w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru i dotyczy wartości towaru i kosztu wysyłki do klienta (najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym Bellissima, jeśli wybrany został kurier różnica nie zostanie zwrócona).  Koszt odesłania produktu do sklepu ponosi kupujący.

 V. DANE OSOBOWE KLIENTÓW SKLEPU

Wszelkie dane osobowe zarejestrowanych Klientów naszego Sklepu są poufne i ograniczone do niezbędnego minimum. Podczas składania zamówienia, nasi Klienci wypełniają bezpieczny formularz zgłoszeniowy, w którym przekazują nam podstawowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu nieodzowne do poprawnej komunikacji i realizacji zamówień. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Sklep internetowy BELLISSIMA zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów i wykorzystywania ich wyłącznie w celu realizacji zamówień i informowania ich o oferowanych przez nas towarach i usługach.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Salon Piękności "Bellissima" Beata Chrząstek, ul. Zagórska 22 lok 22, 25-355 Kielce o numerze NIP 959 003 39 78 oraz Regon 260024619, nr telefonu: +48 660 482 345, adres e-mail: sklep@bellissima.net.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach: 
  • sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy  - art. 6 ust. 1 lit. b (RODO), 
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sklepu internetowego – marketing towarów i usług - art. 6 ust. 1 lit. f (RODO), 
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sklepu internetowego – art. 6 ust. 1 lit. f (RODO), 
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. b (RODO),
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem internetowym Bellissima
 4.  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania Umowy sprzedaży, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5.  Odbiorcami danych osobowych będą:
  • podmioty dostarczające i wspierające system teleinformatyczny Sklepu internetowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedawcy,
  • podmioty świadczące usługi dostawy towarów,
  • Przelewy24.pl -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.
 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zapisy regulujące politykę prywatności znajdują się TUTAJ

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219); Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na w stopce strony Sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów na stronie Sklepu internetowego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

 

-------------------------------------------------------------

Uwaga:
Jeśli podczas doręczenia, wygląd paczki wzbudza państwa podejrzenia (naruszenie taśmy pakującej, zagniecenia lub inne) proszę niezwłocznie spisać z listonoszem lub kurierem protokół reklamacyjny.

Zaginięcie przesyłki:

Poczta traktuje przesyłkę za zaginioną 14 dni od daty jej nadania. Jeśli w tym terminie przesyłka nie dotrze proszę o informację mailową lub telefoniczną

Pamiętaj
Na całkowity czas oczekiwania na przesyłkę składa się termin realizacji zamówienia (liczony od chwili potwierdzenia zamówienia i potrzebny na sprowadzenie towaru od dostawcy, zapakowanie i przekazanie do wysyłki) + dostawa przez wybranego przewoźnika.